Motie:Woningbouw locaties voor starters en ouderen Zeilberg

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juni 2023 zal Onafhankelijke Groep Deurne (OGD)
een motie indienen, waarbij het college wordt gevraagd om de mogelijkheden voor
woningbouwlocaties en/of grondexploitaties in Zeilberg te onderzoeken.


Aanleiding was een overleg dat KBO Zeilberg eind vorig jaar had met o.a. de gemeente en
Bergopwaarts, waarin zij hun zorgen uitten over voldoende levensloopbestendige woningen
in Zeilberg. Hier kwam uit voort dat er een grote behoeft in Zeilberg is voor met name
ouderenwoningen en echte starterswoningen. Voor deze doelgroepen is al jaren niet nieuw
gebouwd in Zeilberg; aan het Christinaplantsoen zijn de bestaande woningen vervangen
door nieuwe en de woningen in de Irenestraat zijn qua prijs nooit te betalen geweest voor
starters. Het gevolg is dat jongeren zich genoodzaakt zien om Zeilberg te verlaten, want in
omliggende wijken wordt wel volop gebouwd. Dat heeft enorme consequenties voor de
leefbaarheid in Zeilberg.


De gemeente wilde draagvlak, inzet en initiatieven vanuit de Zeilbergse gemeenschap zien.
Samen met Dorpsraad Zeilberg werden de mogelijkheden onderzocht en geconcludeerd dat
daar onvoldoende kennis van zaken is. Bovendien is huisvesting een taak van de gemeente.
De organisaties hebben wel ideeën, maar grondexploitaties en woningbouw zijn toch echt
onderwerpen die bij het ambtelijk apparaat thuis horen.


Deze motie sluit nu heel goed aan op het voorstel van het college om flexwoningen in
Zeilberg te realiseren voor 150 asielzoekers. Er blijkt dus grond te zijn waarop woningbouw
mogelijk moet kunnen zijn volgens de gemeente.

Als Dorpsraad Zeilberg willen wij de motie ‘Woningbouwlocaties voor starters en ouderen’
van harte ondersteunen. Dit doen wij mede namens het (nu nog) rijke maatschappelijke
en verenigingsleven in Zeilberg.


Onderstaande organisaties hebben hun steun toegezegd:


Carnavalsvereniging de Pottenbakkers


Jong Nederland Zeilberg


Voetbalvereniging ZSV


Shantykoor De Klotvaarders


ZijActief Zeilberg


Zeilberg Historisch Erfgoed


Dorpsblad Kontakt Zeilberg


Sociaal Cultureel Centrum Den Draai


LEV-groep / wijkwerker


Namens Dorpsraad Zeilberg.

Onderstaand de Motie zoals die aanstaande Dinsdag in de Gemeenteraad zal worden ingebracht. Deel dit graag bij iedereen die Zeilberg een warm hart toedraagt.

Motie:
Woningbouwlocaties voor starters en ouderen Zeilberg

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

De raad van de gemeente Deurne, in vergadering bijeen op 6 Juni 2023,
Constaterende dat:

 • In Zeilberg mogelijkheden uitblijven voor uitbreidingslocaties en bouwgrond voor jongeren
  en ouderen;
 • Hierover met diverse maatschappelijk organisatie is gesproken en deze motie ondersteu-
  nen waaronder; Dorpsraad Zeilberg, KBO Zeilberg, Carnavalsvereniging de Pottenbakkers,

Jong Nederland, Zeilberg Voetbalvereniging ZSV, Shantykoor De Klotvaarders, ZijActief

Zeilberg, Zeilberg Historisch Erfgoed, Dorpsblad Kontakt Zeilberg, Sociaal Cultureel Cen-
trum Den Draai en LEV-groep / wijkwerker (zie bijlagen).

 • Deze maatschappelijke organisaties zich zorgen maken over de toekomst van vitale voor-
  zieningen in de Zeilberg, zoals de school, en verenigingen en meer in zijn algemeenheid

het in stand houden van de leefbaarheid van de Zeilberg.

 • Er in Zeilberg de laatste jaren nauwelijks nieuwe woningbouwlocaties zijn ontwikkeld.
 • Dat hierdoor een tekort aan woningen voor jongeren en ouderen, zelfbouwers en sociale
  huurwoningen is ontstaan.
 • In het huidige, vigerende, beheersplan geen gebieden zijn aangewezen die als nieuwbouw-
  locatie kunnen dienen, al dan niet met een bestemmingswijziging.
 • In de structuurvisie geen specifieke gebieden in Zeilberg ten behoeve van woningbouw zijn
  aangewezen.
 • In bijlage 1 van het raadsvoorstel Vluchtelingen in de kernrand-zone, staat omschreven dat
  er locaties in Zeilberg aanwezig zijn met een reële kans voor woningbouw.

Pagina 1 van 2

Draagt het college op:

 • Een onderzoek op te starten naar de mogelijkheden voor woningbouwlocaties en/ of

grondexploitaties (eventueel op eigen gronden) binnen Zeilberg, voor de specifieke doel-
groepen starters en ouderen.

 • Indien de ambtelijke capaciteit hiervoor niet aanwezig is, te komen met een passende op-
  lossing;
 • De gemeenteraad voor 1 november 2023 (periode van 5 maanden) te informeren over de
  mogelijkheden voor woningbouw locaties en/ of opstart van grondexploitatie (doelgroep
  starters en ouderen)

En gaat over tot de orde van de dag.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *